Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download AGB als PDF-bestand Op alle contracten voor de levering van kant-en-klare standaardsoftware, nevendiensten en het programmeren van individuele software zijn onze volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden of afwijkende tegenbevestigingen van de klant zijn voor ons niet bindend, ook al worden ze niet uitdrukkelijk tegengesproken. Zij vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke erkenning om rechtsgeldig te zijn. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant onze Algemene Bedrijfsvoorwaarden, zelfs als deze in strijd zijn met de Algemene Bedrijfsvoorwaarden van de klant. Voor zover wij bestellingen schriftelijk bevestigen, is de inhoud van deze bevestiging bepalend voor de contractuele relatie en de omvang van de levering. Dochterovereenkomsten en mondelinge verklaringen maken alleen deel uit van het contract als ze door ons schriftelijk worden bevestigd in een aparte aanbiedingsbrief. Voor een eenmalige licentievergoeding krijgt de licentiehouder het onbeperkte recht om de standaard- en individuele software te gebruiken door de gebruiker die in de programmavolgorde wordt genoemd, volgens de volgende specificaties: Single user licentie: Recht om de software te gebruiken op een enkele computer of op slechts één werkstation in een netwerk.

Netwerklicentie: Recht om de software te gebruiken in een computernetwerk met slechts één netwerkserver en het aantal werkstations dat tegelijkertijd toegang heeft tot de database van de server, zoals overeengekomen in het individuele contract. Alle auteursrechten en industriële eigendomsrechten op de software blijven bij de fabrikant. Reproductie van het meegeleverde programma is alleen toegestaan voor intern gebruik. De levertijd begint met de datum van aanvaarding van de bestelling, op voorwaarde dat de technische configuratie of de softwarespecificaties volledig zijn opgehelderd.

Onvoorziene gebeurtenissen buiten onze controle zullen de levertijd op passende wijze verlengen. De levering geschiedt door overhandiging of verzending van de goederen.

Op verzoek van de licentiehouder zal een speciale programma briefing worden uitgevoerd tegen een aparte vergoeding op basis van de uitgaven per uur volgens ons respectievelijk geldende uurtarief plus reiskosten en reiskosten.

Wij zijn gerechtigd om deelleveringen en deeldiensten te verrichten, die dan ook afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De verzend- en installatiekosten worden niet door ons gedekt. De planning van de installatie wordt in overleg met de klant uitgevoerd.

De klant verbindt zich ertoe de installaties die nodig zijn voor de werking te laten uitvoeren door een specialist op eigen kosten. De installaties moeten voldoen aan onze taken en aan de geldende professionele normen. De licentiehouder wordt geadviseerd dat het technisch onmogelijk is om softwarediensten te maken die absoluut vrij zijn van fouten. Wij garanderen daarom alleen de technische bruikbaarheid van de door ons geleverde programma's voor het aangegeven programma-doel.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, garanderen wij niet dat de standaardsoftware overeenkomt met de specifieke operationele kenmerken van de licentienemer. We kunnen ook de rekentijden van individuele programma's niet garanderen, omdat de capaciteit van het gegevensverwerkingssysteem en de mate waarin het wordt gebruikt in dit opzicht doorslaggevend is. Schadeclaims van welke aard dan ook, dat wil zeggen om welke juridische reden dan ook, zijn uitgesloten, tenzij wij ons schuldig maken aan opzet of grove nalatigheid. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot het verlies van gegevens en geldt ook voor overschrijding van de levertijd of in geval van niet-levering, alsmede voor schade in het kader van servicewerkzaamheden. De klant is in ieder geval verantwoordelijk voor de back-up van de gegevens en is verplicht deze op een technisch geschikte manier uit te voeren.

Informatie over alle vragen over gegevensback-up kan bovendien bij ons worden opgevraagd. Tenzij een specifieke prijs is overeengekomen, geldt voor standaardsoftware de op de dag van het sluiten van het contract geldende catalogusprijs. Voor individuele software geldt in ieder geval de contractueel overeengekomen prijs.

Licentievergoedingen en andere prijzen en vergoedingen worden vermeld in EUR plus de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde. Alle facturen zijn onmiddellijk na de factuurdatum verschuldigd, zonder aftrek. De levering van de goederen is onderworpen aan een eigendomsvoorbehoud volgens § 455 BGB. De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen, ook die welke in de toekomst ontstaan. Voor handelaren die niet tot de in § 4 HGB genoemde handelaars behoren, voor publiekrechtelijke rechtspersonen en voor publiekrechtelijke bijzondere fondsen gelden de volgende aanvullende regelingen:

De plaats van uitvoering en de bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie, met inbegrip van procedures met betrekking tot documenten, wissels en cheques en eventuele vorderingen tot teruggave, is uitsluitend Göppingen, tenzij een andere exclusieve plaats van bevoegdheid door de wet is voorgeschreven. Onvolledige of onjuiste leveringen alsmede herkenbare gebreken van het leveringsvoorwerp moeten onmiddellijk na levering schriftelijk aan ons worden gemeld. In de kennisgeving moeten de aangeklaagde gebreken worden vermeld en moet alle informatie worden verstrekt die nodig is om ze te verhelpen. Door een product of dienst van Netensio aan te schaffen, komt u mogelijk in aanmerking voor onze referentieopleiding en casestudies over ons projectwerk met u. In dit geval verleent u ons het expliciete recht om ons projectwerk en uw bedrijfslogo te gebruiken ter illustratie op onze referentiepagina's. Indien een van deze bepalingen ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Ondoeltreffende bepalingen zullen, indien mogelijk, worden vervangen door bepalingen die het beoogde economische doel grotendeels bereiken.