Winkelkarretje

Uw winkelwagen is momenteel leeg

Uw winkelwagen is momenteel leeg

Voordat u naar de kassa gaat, moet u een aantal producten toevoegen aan uw winkelwagen. U vindt een heleboel interessante producten op onze winkel pagina.

Weiter winkelen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden downloaden als PDF-bestand

1. Algemeen

Onze volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de levering van geprefabriceerde standaardsoftware, aanvullende diensten en programmering van individuele software.

Voorwaarden of afwijkende tegenbevestigingen van de klant zijn voor ons niet bindend, ook als ze niet uitdrukkelijk worden tegengesproken. Zij vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke erkenning om rechtsgeldig te zijn. Door de bestelling te plaatsen aanvaardt de klant onze Algemene Voorwaarden, zelfs indien deze in tegenspraak zijn met de Algemene Voorwaarden van de klant.


2. Aanbod en sluiting van de overeenkomst

Voor zover bestellingen door ons schriftelijk worden bevestigd, bepaalt de inhoud van deze bevestiging de contractuele relatie en de omvang van de levering op juridisch bindende wijze. Nevenafspraken en mondelinge verklaringen maken slechts deel uit van de overeenkomst indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd door middel van een afzonderlijke aanbiedingsbrief.


3. Gebruiksvoorwaarden

Tegen betaling van een eenmalige licentievergoeding krijgt de licentiehouder het onbeperkte recht om de standaard- en individuele software te gebruiken door de in de programmaopdracht genoemde gebruiker overeenkomstig de volgende specificaties: Single-user licentie: recht op gebruik op één computer of op slechts één werkstation in een netwerk.

Netwerklicentie: gebruiksrecht in een computernetwerk met slechts één netwerkserver en het in het individuele contract overeengekomen aantal werkstations die gelijktijdig toegang hebben tot de gegevensvoorraad van de server.


4. Industriële-eigendomsrechten en auteursrechten

Alle auteursrechten en industriële eigendomsrechten op de software blijven bij de fabrikant. Reproductie van het verstrekte programma is alleen toegestaan voor intern gebruik.


5. Levertijd en leveringsvoorwaarden

De leveringstermijn gaat in op de datum van aanvaarding van de bestelling, mits de technische configuratie of de softwarespecificatie volledig is opgehelderd.

Onvoorziene gebeurtenissen buiten onze wil verlengen de leveringstermijn op gepaste wijze. De levering geschiedt door overhandiging of verzending van de goederen.

Op verzoek van de licentienemer wordt tegen afzonderlijke vergoeding op uurbasis speciale programma-instructie gegeven volgens ons dan geldende uurtarief, vermeerderd met reiskosten en reiskosten.

Wij zijn gerechtigd tot het verrichten van deelleveringen en deelprestaties, die dan ook afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. Verzend- en installatiekosten worden niet door ons gedragen. De planning van de installatie geschiedt in overleg met de klant.

De klant verbindt zich ertoe de voor de werking noodzakelijke installaties op eigen kosten door een specialist te laten uitvoeren. De installaties moeten voldoen aan onze taken en aan de geldende technische normen.


6. Garantie

De licentiehouder wordt erop gewezen dat het technisch onmogelijk is om softwarediensten absoluut foutloos te maken. Daarom garanderen wij alleen de technische bruikbaarheid van de door ons geleverde programma's voor het aangegeven programmadoel.

Wij garanderen niet dat de standaardsoftware overeenstemt met de speciale operationele kenmerken van de licentiehouder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook de rekentijden van afzonderlijke programmareeksen kunnen wij niet garanderen, omdat in dit opzicht de capaciteit van het gegevensverwerkingssysteem en de bezettingsgraad daarvan doorslaggevend zijn.


7. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Schadeclaims van welke aard dan ook, d.w.z. om welke juridische reden dan ook, zijn uitgesloten, tenzij wij ons schuldig maken aan opzet of grove nalatigheid. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot het verlies van gegevens en geldt ook voor overschrijding van de levertijd of in geval van niet-levering alsmede voor schade in het kader van de dienstverlening. De klant is in ieder geval verantwoordelijk voor de back-up van de gegevens en is verplicht deze op een technisch geschikte wijze uit te voeren.

Informatie over alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u bovendien bij ons krijgen.


8. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Tenzij een specifieke prijs is overeengekomen, geldt voor standaardsoftware de op de dag van sluiting van de overeenkomst geldende catalogusprijs. Voor individuele software geldt in ieder geval de contractueel overeengekomen prijs.

Licentievergoedingen en andere prijzen en vergoedingen zijn vermeld in EUR plus de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde. Alle facturen zijn onmiddellijk na de factuurdatum zonder aftrek verschuldigd.


9. Voorbehoud van eigendomsrechten

De levering van de goederen is onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud volgens § 455 BGB. De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen, ook die welke in de toekomst zullen ontstaan.


10. Speciale voorschriften

Voor handelaren die niet behoren tot de in § 4 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) aangewezen handelaren, voor publiekrechtelijke rechtspersonen en voor publiekrechtelijke speciale fondsen gelden de volgende aanvullende bepalingen:

Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank voor alle uit de zakelijke relatie voortvloeiende geschillen, met inbegrip van procedures inzake documenten, wissels en cheques, en eventueel rechtsvorderingen tot teruggave, is uitsluitend Göppingen, tenzij de wet een andere exclusieve bevoegde rechtbank voorschrijft. Onvolledige of onjuiste leveringen alsmede herkenbare gebreken van het leveringsvoorwerp moeten onmiddellijk na levering schriftelijk aan ons worden gemeld. De kennisgeving vermeldt de gebreken waarover wordt geklaagd en verstrekt alle informatie die nodig is om deze te verhelpen.


11. Referentie en merkgebruik

Door een product af te nemen of gebruik te maken van een dienst op Netensio GmbH, kunt u in aanmerking komen voor onze referentie en voor case studies over ons projectwerk met u. In dat geval verleent u ons het uitdrukkelijke recht om ons projectwerk en uw bedrijfslogo te gebruiken ter illustratie op onze referentiepagina's.


12. Slotbepalingen

Indien een van deze bepalingen ongeldig is of wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. Ondoeltreffende bepalingen worden zoveel mogelijk vervangen door bepalingen waarmee het beoogde economische doel grotendeels wordt bereikt.